Bokningsvillkor

Dessa bokningsvillkor som meddelats av Vinhan kirjakauppa gäller enskilda personers bokning av inkvartering i Vinhan kirjakauppa. Den som bokar inkvartering kallas nedan för ”kund”. Bokningsvillkoren för grupper samt avboknings- och ombokningsvillkoren avtalas från fall till fall när gruppbokningen görs. Hotellet har rätt att tillämpa specialvillkor som avviker från dessa allmänna villkor, om användningen av specialvillkor är motiverat på grundval av högtider, särskilda evenemang, säsongsvariationer eller kringtjänster för inkvarteringen.

PRISER OCH AVGIFTER

Priserna för hotellrummen i Vinha (nedan ”rummet” för varje enskilt rum) varierar enligt säsong och efterfrågan. Vinha kan också erbjuda tilläggstjänster i anslutning till inkvarteringen (t.ex. frukost), och tillgången till och priserna för dessa meddelas separat för varje bokning. Vinha kan efter eget övervägande också erbjuda rum och tilläggstjänster till special- eller paketpriser i samband med kampanjer. Samtliga vid tidpunkten gällande priser och erbjudanden finns på Vinhas webbplats vinhankirjakauppa.fi. Kunden godkänner eventuella begränsningar av av- och ombokningsrätten som är kopplade till priset för bokningen. Kunden betalar bokningen i förväg i samband med bokningen, om inte Vinha har meddelat något annat.

BOKNING OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Rumsbokningar görs på internet på vinhankirjakauppa.fi. Kunden ska i samband med bokningen och senast 24 timmar före ankomstdagen meddela till Vinha personuppgifterna för samtliga personer som ingår i kundens bokning (namn, bostadsadress, ankomst- och avresetid). Om kunden inte lämnar dessa uppgifter på det sätt som anges ovan har Vinha rätt att avstå från att bekräfta kundens bokning eller avboka en befintlig bokning och återbetala bokningsbeloppet till kunden. Kundens bokning är bindande för Vinha när kunden har betalat rumspriset i samband med bokningen och fått en bokningsbekräftelse via e-post. När bokningen är bekräftad har inkvarteringsrörelsen varken rätt att höja eller skyldighet att nedsätta det överenskomna priset för inkvarteringen eller på annat sätt ändra bokningsvillkoren, om inte en sådan ändring direkt föranleds av en ändring i lagstiftningen eller tvingande föreskrifter som meddelas av myndigheter. Ett pris som bekräftats kan i detta fall dock inte höjas. För bokningar som gjorts via externa bokningstjänster (Booking.com) gäller de bokningsvillkor som den externa bokningstjänsten tillämpar.

DEBITERING AV BOKNINGEN OCH BETALNINGSVILLKOR

Inkvarteringen betalas i samband med bokningen.

AVBOKNINGSRÄTT

Kunden kan avboka sin bokning inom ramen för de avbokningsvillkor som tillämpas i bokningstjänsten och på det bokade priset. Om bokningen har gjorts på Vinhas webbplats ska avbokning göras genom att skicka e-post till vinha@vinhankirjakauppa.fi. I meddelandet om avbokning ska namn, tidpunkt för bokningen och bokningsnummer anges. Om bokningen har gjorts mot faktura skickar vi vid ändringar eller avbokning den eventuella nya fakturan eller en kreditfaktura till bokningens kontaktperson. Om inget annat har avtalats i samband med bokningen och om inga andra villkor gäller för det valda priset eller tidpunkten för bokningen ska avbokning göras senast kl. 18.00 tre dagar före ankomsten.

Återbetalning sker till bankkonto eller kreditkort. Efter denna tidpunkt kan bokningar inte längre ändras eller avbokas. På grupper tillämpas särskilda bokningsvillkor som avtalas från fall till fall. Vid utebliven ankomst har hotellet rätt att debitera priset för en natt inklusive skatter och priset för eventuella tilläggstjänster som ingår i bokningen.

Obs! Bokningar som gjorts via Booking.com måste ändras och avbokas via samma tjänst som användes för att göra bokningen. Om- och avbokningsrätten gäller inte sådana bokningar i vars villkor dessa inte ingår. Avbokningsvillkoren som tillämpas kan variera enligt vald rumstyp, tidpunkt och eventuella kampanjvillkor. Kunden ansvarar för att noga bekanta sig med avbokningsvillkoren innan en bokning görs.

Om bokningen har gjorts mot faktura räknas utebliven betalning av en förskottsbetalning inte som avbokning, utan avbokningen ska meddelas till Vinha separat enligt avbokningsvillkoren. Om du avslutar din vistelse före den avtalade avresedagen ska du meddela din avfärd till hotellet senast klockan 18.00 den föregående dagen. Om bokningen omfattar flera nätter är du skyldig att betala det avtalade priset för de nätter som inte utnyttjas.

ANVÄNDNING AV RUMMET OCH UTCHECKNING

Gästerna har tillgång till rummet från kl. 15.00 på ankomstdagen. Om inget annat har avtalats i samband med bokningen och om inga andra villkor gäller för det valda priset eller tidpunkten för bokningen reserveras rummet till dig fram till kl. 18.00 på ankomstdagen.

Gästerna får inte ge utomstående personer tillträde till hotellets utrymmen. Vinha har rätt att efter eget övervägande avlägsna från hotellet en person som inte har en egen bokning och inte ingår i en annan persons bokning. Nycklar som ger rätt att beträda hotellet och/eller rummen får inte överlåtas till andra personer än dem som enligt bokningsuppgifterna ska inkvarteras i rummet. Maximiantalet gäster per rum är i enlighet med rummets kapacitet, alltså till exempel i ett dubbelrum två personer. Gästerna ska lämna rummet senast kl. 12.00 på avresedagen. Hotellet kan också tillämpa andra in- och utcheckningstider. Vinha ansvarar inte för föremål som lämnats kvar i rummen eller allmänna utrymmen. Gästerna ska alltid kontrollera att dörren går i lås när de lämnar rummet eller Vinha. Om kunden inte checkar ut senast kl. 12.00 på avresedagen och på detta sätt till exempel förhindrar städning av rummet, har Vinha rätt att av kunden debitera 50 € per varje påbörjad timme till dess att kunden lämnat över rummet på vederbörligt sätt. För förlorade nycklar debiterar vi 50 €/nyckel. Kunden är skyldig att omgående meddela förlust av nycklar så fort detta upptäcks.

VINHAS UPPSÄGNINGS- OCH HÄVNINGSRÄTT

Om bokningen av rummet fortgår efter fakturans förfallodag eller om en bokningsavgift eller andra avgifter som Vinha tar ut inte har betalats senast på fakturans förfallodag, har Vinha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om uppsägning skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som kunden använde i samband med bokningen. Om kunden, en person som ingår i en bokning eller en person som någon av dessa personer gett tillträde till hotellet gör sig skyldig till en väsentlig överträdelse av bokningsvillkoren eller ordningsreglerna, har Vinha rätt att häva avtalet med omedelbar verkan. Som väsentlig överträdelse betraktas bland annat följande: (i) att överlåta nyckel till en person som inte ingår i bokningen; (ii) att inkvartera en person som inte ingår i bokningen i rummet; (iii) att använda rummet för andra ändamål än personlig inkvartering, såsom för förvärvsverksamhet, utan ett tillstånd som Vinha gett på förhand; (iv) beteende som stör hotellgäster eller personer som bor i närheten av hotellet samt (v) att åsamka skada på hotellrummet, hotellets allmänna utrymmen eller egendom i dessa. Om hävning skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som användes i samband med bokningen.

Om en kund eller en namngiven person som ingår i en rumsbokning har vid tidigare vistelser gjort sig skyldig till en väsentlig överträdelse av dessa bokningsvillkor eller hotellets ordningsregler förbehåller sig Vinha rätten att efter eget övervägande avstå från att acceptera nya bokningar från kunden eller att avboka nya bokningar som kunden gör, innan de börjar. Om Vinha avbokar nya bokningar som kunden gör på ovan nämnda grunder, är Vinhas ansvar för återbetalning av kundens förskottsbetalningar begränsat. Kunden har inte rätt att återfå betalningar eller till annan ersättning om Vinha avslutar avtalet i enlighet med ovan nämnda villkor.

FORCE MAJEURE

Vinha ansvarar inte för skador, dröjsmål eller underlåtenhet att fullgöra avtalet till följd av en omständighet eller ett hinder utanför Vinhas kontroll, som Vinha inte rimligen kan förväntas ha beaktat vid bokningstillfället eller senare och vars följder Vinha inte rimligen skulle ha kunnat undvika eller övervinna (force majeure). Som force majeure betraktas, obegränsat, exempelvis brand, vattenskada, krig, undantagstillstånd, naturkatastrofer eller ett förbud eller en föreskrift som meddelats av en myndighet och som har medfört att hela hotellet eller delar av det är ur bruk. I händelse av force majeure som påverkar det rum som kunden har bokat eller dess användning har Vinha rätt att avboka kundens bokning antingen före vistelsen (om force majeure inträffar före denna tidpunkt) eller under vistelsen (om force majeure inträffar under vistelsen). Vinha underrättar kunden om avbokning till följd av force majeure så fort man har fått vetskap om den. Om Vinha avbokar kundens bokning på grund av force majeure, är Vinhas ansvar för återbetalning av kundens förskottsbetalningar begränsat. I nämnda fall är Vinha inte skyldig att skaffa ersättande inkvartering åt kunden eller ersätta kunden för andra utgifter, kostnader eller skador som uppstår till följd av avbokningen och/eller den händelse som ligger till grund för en force majeure (såsom kundens tilläggskostnader för att skaffa ersättande inkvartering, resekostnader eller skador på egendom som förvarats i kundens rum), förutom och endast i den utsträckning som nämnda utgifter, kostnader eller skador eventuellt är ersättningsgilla ur de försäkringar som Vinha har vid tidpunkten för händelsen.

STÄDNING AV RUMMEN

Under en vistelse som pågår flera dygn städas rummet på kundens begäran. Städning kan endast fås kl. 12–15. Vinhas personal har rätt att beträda rummen under inkvarteringen, exempelvis för nödvändiga underhållsarbeten eller av andra motsvarande orsaker.

ÅLDERSGRÄNSER

Kunden ska vara myndig. Övernattning är tillåten för minderåriga gäster förutsatt att minst en myndig person bor i samma rum.

ORDNINGSREGLER

Vinha strävar efter att erbjuda kunderna en trivsam och trygg upplevelse. På grund av detta och för att säkerställa den allmänna trivseln och säkerheten måste alla gäster som bor i Vinha följa dessa ordningsvillkor samt föreskrifter som meddelas på skyltar i hotellet. Observera att agerande i strid med dessa ordningsregler kan leda till omedelbart avlägsnande från hotellet samt till skadeståndsansvar. Gästen ska iaktta god sed och uppföra sig sakligt i hotellets utrymmen. En gäst får inte orsaka störning för andra gäster eller dem som bor i närheten av hotellet exempelvis genom att föra oljud, skada egendom eller annat störande beteende. Gästerna ansvarar också agerandet av andra personer, för vilka de ger tillträde till hotellet.

Det är förbjudet att skada egendomen som finns på hotellrummen och i hotellets allmänna utrymmen. Egendomen som finns på hotellrummen får inte avlägsnas från rummen. Det är förbjudet att ta med sig till hotellet farliga föremål eller ämnen eller föremål eller ämnen som kan användas för att skada andra.

Varje gäst har rätt till en ostörd vistelse. I synnerhet klockan 22–06 ska gästerna undvika högljudda samtal, att spela musik på hög volym och annat oljud som kan störa de andra gästerna.

Det är absolut förbjudet att röka eller göra upp öppen eld (bl.a. levande ljus, rökelser och motsvarande) på rummen eller i hotellets allmänna utrymmen och detta kan utlösa det automatiska brandlarmet. Den som bryter mot detta förbud ansvarar för alla larm-, underhålls- och städningskostnader till följd av händelsen. 

Rökning är förbjuden inomhus. För olovlig rökning debiteras en

vädringsavgift om 100 €. Rökning är endast tillåten på en separat rökplats i hotellets område eller dess omedelbara närhet, som Vinha anvisar. Medtagande av husdjur till hotellet måste alltid meddelas. Det är förbjudet att ta med sig husdjur till hotellet utan förhandsmeddelande. En gäst som har med sig ett husdjur till hotellet är skyldig att ersätta alla underhålls- och städningskostnader samt administrativa kostnader som överträdelsen av förbudet ger upphov till. För husdjur tas det ut en avgift om 19 €/husdjur/bokning. För olovligt medtagande av husdjur tar hotellet ut en tilläggsavgift om 50 €/husdjur/dygn.

Det är förbjudet att ge obehöriga tillträde till hotellets faciliteter. Hotellets ytterdörrar och dörrarna till hotellrummen ska hållas låsta för att förhindra att obehöriga får tillträde till hotellets faciliteter. En gäst ska se till att hotellets ytterdörr går i lås när dörren används.

Nycklar som gästen har fått ska förvaras omsorgsfullt och de får inte överlåtas till andra personer än dem som enligt bokningsuppgifterna ska inkvarteras i rummet. Av allmänna säkerhetsskäl och för att skydda gästernas tillhörigheter får gästerna inte förvara några föremål i hotellets allmänna utrymmen (t.ex. aula, korridorer). För att bibehålla en god ordning och säkerställa gästernas säkerhet kan kameraövervakning användas i hotellets allmänna utrymmen. Vid behov kan gästerna i störningssituationer kontakta Vinhas personal. Kontaktuppgifterna finns synliga på hotellet. Vinhas inkvarteringsrum är endast avsedda för privat inkvartering. Det är förbjudet att idka all slags förvärvsverksamhet i Vinhas lokaler utan ett tillstånd som beviljats i förväg.

GÄSTENS ANSVAR

Kunden ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnats i samband med bokningen är korrekta. Vinha har ingen skyldighet att ersätta kunden om bokningsbekräftelsen eller annan information som rör bokningen inte har kunnat skickas till kunden på grund av fel i kontaktuppgifterna. Kunden ansvarar till fullt belopp för alla slags skador och kostnader som orsakas hotellet (inkl. hotellets allmänna utrymmen jämte möbler och utrustning, obegränsat), andra gäster eller tredje parter eller deras egendom till följd av ovarsamt eller uppsåtligt agerande av kunden, gästen eller en person som dessa har gett tillträde till hotellets utrymmen eller som uppstått till följd av dessa personers agerande i strid med dessa bokningsvillkor. Om det inte går att fastställa vem som har orsakat skador i ett rum eller kostnader och det således inte går att kräva ersättning av rätt person, kommer skador och kostnader att debiteras av kunden. Du som kund ansvarar för skador på rummet eller hotellets allmänna utrymmen, möbler eller utrustning eller för andra hotellgäster eller deras egendom som du, en annan person som du ger tillträde till hotellet eller ditt husdjur orsakar genom uppsåt eller oaktsamhet (t.ex. rökning på rummet). Ersättningsansvaret fastställs enligt de allmänna principerna för skadeståndsansvar.

HITTEGODS

Kvarglömda föremål förvaras i Vinha en vecka.

VINHAS ANSVAR

Om en kund eller gäst upptäcker ett fel eller en brist i sin bokning eller hotellrummets utrustning eller kondition ska hen utan dröjsmål, så fort felet eller bristen upptäcks eller i vilket fall under vistelsen, underrätta Vinhas personal om saken så att Vinha har möjlighet att rätta till felet eller bristen under den pågående vistelsen. Vinha är inte skyldig att tillgodogöra kunden för fel eller brister som inte har meddelats till oss på det ovan nämnda sättet.

Om en kund anländer till hotellet inom ramen för ankomsttiderna, men det reserverade rummet inte är ledigt, strävar Vinha efter att tillhandahålla kunden ett rum med närmast motsvarande standard, utan extra kostnad. Om Vinha är oförmögen att ordna en inkvartering som kunden har bokat i enlighet med avtalet har kunden rätt till återbetalning. Vinha ska utan dröjsmål underrätta kunden om eventuella ändringar av bokningen. Vinha ansvarar inte för skador på eller förlust av ett fordon som ställs på parkeringsområdena eller egendom i fordonet.

ÖVRIGA VILLKOR

Dessa bokningsvillkor försämrar inte kundens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vinha förbehåller sig rätten att ändra dessa bokningsvillkor. Vinha strävar efter att meddela om ändringar innan dessa träder i kraft på företagets webbplats eller på annat sätt som det anser vara lämpligt. Kunden är skyldig att bekanta sig med de gällande bokningsvillkoren innan en bokning accepteras.

Varukorg