Varausehdot

Nämä Vinhan kirjakaupan varausehdot koskevat yksittäisten henkilöiden majoitusvarauksia Vinhan kirjakauppaan. Majoitusvarauksen tekijästä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas”. Ryhmävarausten varausehdot sekä peruutus- ja muutosoikeuksia koskevat tiedot sovitaan tapauskohtaisesti ryhmävarausta tehdessäsi. Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa juhlapyhien, erityistapahtumien, sesonkivaihteluiden tai majoitukseen liittyvien oheispalvelujen vuoksi.

HINNAT JA MAKSUT

Vinhan tarjoamien hotellihuoneiden (jäljempänä yksittäin ”huone”) hinnat vaihtelevat ajankohdan sekä kysynnän mukaan. Vinha voi myös tarjota erilaisia majoituksen yhteydessä käytettävissä olevia lisäpalveluita (kuten aamiainen), joiden saatavuus ja hinnat ilmoitetaan kulloinkin erikseen. Vinha voi lisäksi harkintansa mukaan tarjota huoneita ja lisäpalveluita erilaisin tarjous- ja yhdistelmähinnoin rajoitettujen tarjouskampanjoiden osana. Kaikki kulloinkin voimassa olevat hinnat ja tarjoukset ovat nähtävillä Vinhan verkkosivuilla osoitteessa vinhankirjakauppa.fi. Asiakas hyväksyy varaamaansa hintaan mahdollisesti liittyvät peruutus- ja muutosrajoitukset. Asiakkaan tekemä huonevaraus maksetaan etukäteen varauksen tekemisen yhteydessä, ellei Vinha ole erikseen toisin ilmoittanut.

VARAUKSEN TEKEMINEN JA VAHVISTAMINEN

Huonevaraukset tehdään internetin kautta osoitteessa vinhankirjakauppa.fi. Asiakkaan on varausta tehdessään ja viimeistään 24 tuntia ennen ilmoitettua saapumispäivää ilmoitettava Vinhan edellyttämät henkilötiedot kaikkien Asiakkaan kanssa samaan majoitusvaraukseen kuuluvista henkilöistä (nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta). Mikäli Asiakas ei anna näitä tietoja edellä mainitulla tavalla, Vinhalla on oikeus olla vahvistamatta Asiakkaan varausta tai peruuttaa jo tehty varaus ja palauttaa Asiakkaan maksama hinta Asiakkaalle. Asiakkaan tekemä varaus tulee Vinhalle sitovaksi, kun Asiakas on suorittanut maksun huoneen varauksen yhteydessä ja saanut varausvahvistuksen sähköpostitse. Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa tai muutoin muuttaa varauksen ehtoja, ellei tällainen muutos johdu välittömästi lainsäädännön tai viranomaisten pakottavien määräysten muutoksesta. Vahvistettua hintaa ei kuitenkaan voida tällöin korottaa. Ulkoisten myyntikanavien (Booking.com) kautta tehdyissä varauksissa pätevät ulkoisen myyntikanavan varausehdot.

VARAUKSEN VELOITUS JA MAKSUEHTO

Majoitus maksetaan huoneen varauksen yhteydessä.

PERUUTUSOIKEUS

Asiakas voi perua varauksensa käytetyn varauskanavan ja varatun hinnan mukaisten peruutusehtojen puitteissa. Mikäli varaus on tehty Vinhan kotisivujen kautta, peruutus tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vinha@vinhankirjakauppa.fi Peruutussähköpostissa tulee mainita nimi, majoitusaika ja varausnumero. Mikäli varaus oli tehty laskulla, muutoksista tai peruutuksista lähetetään mahdollinen uusi lasku tai hyvityslasku varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, peruutus on tehtävä viimeistään 3 päivää ennen tuloa klo 18.00 mennessä.

Asiakas saa maksunpalautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokortille. Myöhemmin ei varauksia enää voi muuttaa tai perua. Ryhmiin sovelletaan erikseen sovittavia tapauskohtaisia varausehtoja. Jos jätät saapumatta, hotellilla on oikeus veloittaa korvauksena sinulta yhden vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut.

Huom! Booking.com kautta tulleet varaukset pitää muuttaa ja perua samaa kautta kuin varaus on tehty. Muutos- ja peruutusoikeus ei koske varauksia, joiden ehtoihin oikeudet eivät sisälly. Sovellettavat peruutusehdot voivat vaihdella valitun huonetyypin, ajankohdan ja mahdollisen tarjouskampanjan ehtojen mukaan. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti sovellettaviin peruutusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Laskutettavien varausten tapauksessa ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei ole pätevä peruutus, vaan peruutuksesta täytyy ilmoittaa Vinhalle erikseen peruutusehtojen puitteissa. Jos lähdet pois ennen sovittua lähtöpäivää, on sinun ilmoitettava lähdöstäsi hotellille viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta.

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja huonetta pidetään varattuna sinulle klo 18 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä.

Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Vinhalla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hotelliin ja/tai huoneisiin sisäänpääsyyn oikeuttavia avaimia ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä huoneessa on huoneen kapasiteetti eli esim. kahden hengen huoneessa kaksi henkilöä. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Hotellilla voi olla myös tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Vinha ei vastaa huoneisiin tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai Vinhasta. Mikäli Asiakas ei luovuta huonetta lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä ja siten esim. estää huoneen siivouksen, on Vinhalla oikeus velottaa Asiakkaalta klo 12.00 jälkeen 50€ kultakin alkavalta tunnilta, kunnes Asiakas on asianmukaisesti luovuttanut huoneen. Hävinneestä avaimesta veloitamme 50€/avain. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kadonneesta avaimesta välittömästi katoamisen huomattuaan.

VINHAN IRTISANOMIS- JA PURKUOIKEUS

Mikäli huoneen varaus jatkuu laskun eräpäivän jälkeen ja mikäli erikseen laskutettavaa varausmaksua tai muita Vinhan perimiä maksuja ei ole maksettu viimeistään laskun eräpäivänä, on Vinhalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Irtisanomisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas, majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö tai näiden muu hotellin tiloihin päästämä henkilö rikkoo olennaisella tavalla Varausehtoja tai järjestyssääntöjä, on Vinhalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin. Olennaisena rikkomuksena pidetään muun muassa: (i) avaimen luovuttaminen muulle kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetulle samaan majoitusvaraukseen kuuluvalle henkilölle; (ii) muun kuin majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitetun samaan majoitusvaraukseen kuuluvan henkilön majoittaminen huoneessa; (iii) huoneen käyttäminen muuhun kuin henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen, kuten ansiotoiminnan harjoittamiseen, ilman Vinhan etukäteen antamaa lupaa; (iv) hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia häiritsevä käyttäytyminen; sekä (v) hotellihuoneen, hotellin yhteisten tilojen sekä niissä sijaitsevan omaisuuden vahingoittaminen. Purkamisesta lähetetään ilmoitus sähköpostilla varausta tehtäessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö on aiempien majoitusten yhteydessä rikkonut olennaisella tavalla näitä Varausehtoja tai hotellin järjestyssääntöjä, pidättää Vinha oikeuden harkintansa mukaan olla hyväksymättä Asiakkaan uusia varauksia tai perua tällaisen Asiakkaan tekemät uudet varaukset ennen niiden alkamista. Jos Vinha peruu Asiakkaan tekemän uuden varaukset edellä mainitulla perusteella, on Vinhan vastuu rajoitettu Asiakkaan etukäteen maksamien maksujen palauttamiseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta suoritettujen maksujen palautukseen tai muihinkaan korvauksiin Vinhan päättäessä sopimuksen edellä määrätyn mukaisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Vinha ei ole vastuussa mistään vahingosta, viivästyksestä tai sopimuksen täyttämättä jäämisestä, joka aiheutuu sellaisesta Vinhan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta tai esteestä, jota Vinhaa ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon majoituksen varaushetkellä tai sen jälkeen, ja jonka seurauksia se ei olisi myöskään kohtuudella voinut välttää tai voittaa (ylivoimainen este). Ylivoimaisena esteenä pidetään, rajoituksetta, esimerkiksi tulipaloa, vesivahinkoa, sotaa, poikkeustilaa, luonnonmullistuksia tai viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä, jonka johdosta hotelli on kokonaan tai osittain pois käytöstä. Ylivoimaisen esteen kohdistuessa Asiakkaan varaamaan Huoneeseen tai vaikuttaessa sen käyttöön, Vinhalla on oikeus perua Asiakkaan tekemä varaus joko ennen majoituksen alkamista (mikäli ylivoimainen este syntyy ennen tätä aikaa) tai sen aikana (mikäli ylivoimainen este syntyy majoituksen aikana). Vinha ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä johtuvasta peruutuksesta viipymättä siitä tiedon saatuaan. Mikäli Vinha peruu Asiakkaan varauksen ylivoimaisen esteen johdosta, on Vinhan vastuu rajoitettu Asiakkaan jo maksamien maksujen palauttamiseen. Vinhalla ei sanotuissa tapauksissa ole velvollisuutta hankkia Asiakkaalle korvaavaa majoitusta eikä korvata Asiakkaalle peruutuksesta ja/tai ylivoimaisen esteen perusteena olevasta tapahtumasta johtuvia muita kuluja, kustannuksia tai vahinkoja (kuten korvaavan majoituksen hankkimisesta Asiakkaalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, matkakulut tai vahingot Asiakkaan huoneessa olleelle omaisuudelle), paitsi siltä osin ja vain siihen määrään kuin sanotut kulut, kustannukset tai vahingot ovat mahdollisesti korvattavia Vinhan tapahtumahetkellä olevien vakuutusten perusteella.

HUONEEN SIIVOUS

Useamman vuorokauden majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous pyydettäessä. Siivous on mahdollista vain klo 12-15 välisenä aikana. Vinhan henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä huoneessa majoituksen aikana, esimerkiksi tarvittavien huoltotöiden tai muun vastaavan syyn takia.

IKÄRAJAT

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vinhan pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus. Tämän vuoksi ja yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien Vinhassa majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä sekä hotellin kyltteihin merkittyjä määräyksiä. Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen. Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.

Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta ei saa vahingoittaa. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty.

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 – 06 välisellä ajalla majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. 

Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan
100 € tuuletusmaksu. Tupakointi on sallittu ainoastaan Vinhan osoittamalla erillisellä tupakointipaikalla hotellin alueella tai välittömässä läheisyydessä. Lemmikin tuonnista hotelliin on aina ilmoitettava. Lemmikkieläinten tuominen ilmoittamatta hotellin tiloihin on kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut majoittuja on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut. Lemmikin tuonnista veloitamme 19 €/lemmikki/varaus. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 50 €/lemmikki/vrk lisämaksu.

Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avaimia on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa. Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hotellin yleisissä tiloissa (kuten aula, käytävät jne.) mitään tavaroita. Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa voi olla tallentava kameravalvonta. Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys Vinhan henkilökuntaan, yhteystiedot ovat esillä hotellissa. Vinhan majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Vinhan tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua lupaa.

MAJOITTUJAN VASTUU

Asiakas on vastuussa varauksen yhteydessä annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta. Vinha ei ole korvausvelvollinen tilanteissa, joissa varausvahvistusta tai muuta varaukseen liittyvää tietoa ei ole voitu toimittaa Asiakkaalle virheellisten yhteystietojen vuoksi. Huoneessa majoittuva henkilö on täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat hotellille (mukaan lukien rajoituksetta yleiset tilat ja huoneet huonekaluineen ja varusteineen), toisille asiakkaille tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle Asiakkaan, majoittujan tai näiden muun hotellin tiloihin päästämän henkilön huolimattomasta tai tahallisesta menettelystä, tai jotka ovat seurausta näiden Varausehtojen vastaisesta toiminnasta. Jos huoneessa majoittuvan vahingon tai kustannusten aiheuttajan henkilöllisyyttä ei saada selville tai vahinkoja tai kustannuksia ei saada perittyä häneltä, vahingot ja kustannukset laskutetaan Asiakkaalta. Asiakkaana vastaat tahallasi tai huolimattomuudellasi aiheuttamistasi vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka sinä tai sinun vieraasi tai lemmikkieläimesi aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

LÖYTÖTAVARAT

Vinhaan unohdettuja tavaroita säilytetään viikon ajan.

VINHAN VASTUU

Mikäli Asiakas tai majoittuja havaitsee tekemäänsä varaukseen tai hotellihuoneiden varustukseen tai kuntoon liittyvän virheen tai puutteen, hänen on ilmoitettava siitä Vinhan henkilökunnalle viipymättä virheen havaittuaan, ja joka tapauksessa majoituksen aikana, jotta Vinhan on mahdollisuus korjata virhe tai puute majoituksen kestäessä. Vinha ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta virheistä tai puutteista, joista ei ole ilmoitettu sille edellä mainitulla tavalla.

Jos Asiakas on saapunut hotelliin sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, Vinha pyrkii ilman lisäkustannuksia hankkimaan Asiakkaalle lähimmän mahdollisen vastaavan tasoisen huoneen. Mikäli Vinha ei voi lainkaan tarjota Asiakkaan varaamaa majoitusta sovitulla tavalla, Asiakas on oikeutettu saamaan suorittamansa maksut takaisin. Vinhan on viipymättä ilmoitettava mahdollisista varaukseen kohdistuvista muutoksista Asiakkaalle. Vinha ei vastaa pysäköintialueilla olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

MUUT EHDOT

Näillä Varausehdoilla ei heikennetä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia. Vinha pidättää oikeuden näiden Varausehtojen muutoksiin. Vinha pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassa olevaan versioon.

Shopping Cart